Hợp tác - KHCN

Tin tức - Sự kiện

30/11/2023 12:00:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đề tài khoa học cấp trường năm 2023
1. NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ UỐN CỦA KẾT CẤU DẦM BÊ TÔNG CỐT THANH PÔLIME GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH (GFRP)
Mã số: KHCN-02-2020
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Văn Ngôn
Thành viên:

ThS. Đỗ Trung - ThS. Lê Thanh Phong - KS. Trần Văn Huy

Xếp loại: A

 

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO XE ĐIỆN BA BÁNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CHÂN CHO NGƯỜI KHÔNG CÓ CẢ HAI TAY

Mã số: KHCN-01-2022
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Phan Tại Khương Hoàng
Thành viên:

ThS. Nguyễn Xuân Trung 

Xếp loại: A

 

Các bài khác