Sinh viên

Banner liên kết Thư viện số

Xem cỡ chữ:
Thư viện Trường Cao đẳng Huế
Nền tảng
Thư viện Trường Cao đẳng Huế được xây dựng theo mô hình thư viện hiện đại của dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở với sự đầu tư của Bộ giáo dục và đào tạo. Ngày chính thức đưa vào hoạt động: 26 tháng 03 năm 2006.
Quan điểm:
Giá trị thư viện không phải ở chỗ thư viện có bao nhiêu tài nguyên mà là thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin một cách có hiệu quả như thế nào từ nhiều nguồn ở khắp nơi thông qua công nghệ mới.
Viewpoints
The value of library is not only the number of resources but how effectively it responds to the information need from every source via the use of new technology
Mục tiêu:
Thư viện được thành lập trên quan điểm hiện đại và sử dụng công nghệ mới tạo điều kiện tiếp cận và truy hồi thông tin một cách dễ dàng, cũng như đáp ứng mọi yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng độc giả.
Objectives
Library is founded on the new viewpoint and use of the technology facilitating information access and meeting all demands to all readers.
Nhiệm vụ:
  • Tổ chức xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin tư liệu ở cả hai dạng in ấn và điện tử.
  • Tổ chức nguồn lực thông tin theo các chuẩn nghiệp vụ của thư viện điện tử để đạt hiệu quả truy cập hữu hiệu nhất
  • Tổ chức cơ cấu hoạt động phục vụ hiệu quả và đảm đương tốt các mục tiêu của mô hình thư viện chuyên khảo - điện tử của trường.
  • Tổ chức dịch vụ thông tin và tham khảo đảm bảo tiêu chí phục vụ đúng tin, đúng lúc, đúng người cần và đúng cách.
  • Tổ chức hoàn thiện CSDL đảm bảo theo các chuẩn nghiệp vụ xử lý kỹ thuật.
  • Xây dựng kế hoạch dự báo, đánh giá tổng kết nhu cầu và hiệu quả phục vụ của thư viện.
Tasks
- Realize and develop information forces and documents in both printing and electronic forms.
- Arrange informaiton forces under professional norms of electronic libraries for access effectiveness.
- Organize good services, achieve all objectives of specialized electronic patterns of library.
- Provide information and reference services to the right person, in the right time and manner.
- Use technically proper database.
- Plan reports, evaluate library’s needs and effectiveness.
Thư viện số:
Sử dụng phần mềm mã nguồn mở thư viện số Greenstone, Dspace để tạo lập những Bộ sưu tập số thông tin chuyên ngành.
- Cổng thông tin tích hợp tài liệu điện tử từ mọi nguồn.
Digital library
- Use open software Greenstone, Dspace to create digital collections of specialized information.
- Information path collecting all sources of electronic documents
Dịch vụ tham khảo:
Đáp ứng yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu… Thông tin được cung cấp bao gồm Danh mục tài liệu thư tịch; Tài liệu điện tử toàn văn dạng Text, Doc, HTML, PDF …; Tài liệu đa phương tiện: hình ảnh, âm thanh, phim … Cung cấp dưới hình thức in ấn. photocopy, CD-ROM, DVD … Đặc biệt thông tin có thể tổ chức thành bộ sưu tập chuyên ngành trên CD-ROM phục vụ truy tìm, lướt tìm theo tác giả, nhan đề, từ khóa, tiêu đề, đề mục…
Reference services
Meeting information requirements for all members: students, lecturers, researchers, etc. Provided information includes Document Lists; Electronic Text Documents, PDF, etc; All-Purpose Documents: images, sound, films, etc. All these documents are provided in printing, photocopying, CD-ROM. Particularly, the information can be diverted into special collections on CD-ROM for the search of authors, titles, key words, headings, etc.
Đào tạo và tập huấn 
Thư viện là cơ sở thực hành, thực tập tốt nghiệp của các hệ đào tạo chính quy Trung cấp thư viện, Cao đẳng và Đại học Thư viện - thông tin
In-service Training
Library facilities provide good establishments and graduation practice in academic training: Intermediate Library, College and University of Library- Information.